Skip to Content

Support MinnPost

The Minneapolis Foundation generously supports MinnPost's Community Sketchbook coverage. Learn why.

Ojibwemowin Ozhibii’igaade Miinawaa Aabadad Miziwe Go Eni-bimaadiziwaad Bemijigamaag

Ojibwe signs at Bemidji High

Ojibwemowini-nabagisagoon waabanda’igaadewan miziwe go Bemijigamaag, miinawaa go gikinoo’amaadiiwigamigong iwidi.

Ba-mawadishiwejig Bemijigamaag ani-niibing odaa-nandagikendaanaawaa bangii yo’ow inwewin.

Mii ezhiwebak noongom opime-ayi’ii ishkoniganing yo’ow nitam oodena imaa Misi-ziibiing ezhi-ginigawising ojibwemowin gakina gegoo imaa bimaadizing.

Click here to view this article in the English languageMiziwe go oodenaang ozhibii’igaade yo’ow inwewin waabanjigaadeg iw zhaaganaashiimowin, mii sa onjida. Wezhibii’igaadeg izhi-naadamaagemagad ezhichigewaad ji-bimaadiziiwinagak anishinaabemowin, geyaabi go enwewaad 60,000 anishinaabeg miziwe go Chimookomaaniwakiing miinawaa Zhaaganaashiiwakiing. Mii keyaa waa-nisidotaadiwaad chimookomaanag miinawaa anishinaabeg.

Mii onow ikidowinan dibishkoo go “boozhoo,’’ miinawaa anooj igo gegoo ikidowinan miziwe go adaawewigamigong, aakoziiwigamigong, endazhi-mawanji’iding, makade-mashkikiwaaboowigamigong, miinawaa gikinoo’amaadiiwigamigong.  

Mii keyaa manaajitwaawaad miinawaa gaa gegoo inagindesinoon. Geget dash ishpendaagwad gii-ikido Bemijigamaag wenjibaad Michael Meuers, gaa-wiidookawaad Rachelle Houle ji-maajii’amowaad “Bemidji’s Ojibwe Language Project” ezhinikaadeg, gaa-maajiitaamagak imaa Shared Vision, endazhi-anokiiwaad ji-mino-nisidotaadiyang.

“Ishpenimowag anishinaabeg izhaawaad oodenaang waabandamowaad odinwewiniwaa ishkwaandeman,’’ ikido Meuers.

“Nimino-inaandomigoo izhaayaan Bemijigamaag miinawaa waabandamaan o’ow ishkwaandeming,’’ naasaabendang Lorna LaGue, endaad Gaa-waababiganikaag ishkoniganing beshowak 70 diba’iganan, miinawaa enokiid Indian Health Service endazhiikang anishinaabe-inwewinan.

150 anokiiwigamigoon

Noomaya gii-maajiitaamagad, noongom dash awashiime 150 anokiiwigamigoon dazhi-aabadadini.

Mii go noomaya 200 ojibwemowini-nabagisagoon meskwaandemagakin miinawaa wayaabishkaamagakin gii-ozhichigaadewan Bemijigamaag Gikinoo’amaadiiwigamigong ji-waabanjigaadeg miziwe go imaa endazhi-dibendaagoziwaad gikinoo’amaaganag, 18.5 bakwenaginzowaad anishinaabewiwaad. Bemijigamaag ate naawayi’ii imaa ishkoniganing Gaa-waababiganikaag, Miskwaagamiiwi-zaaga’iganiing, miinawaa Gaa-zagaskwaajimekaag. 

Gikinoo’amaadiiwigamigong aabadadoon nayenzh igo ojibwemowin miinawaa zhaaganaashiimowin imaa nabagisagong. Gikendaagwad iw “aakoziiwigamigoons.” “Wisiniiwagmig’’ ozhibii’igaade endazhi-wiisiniwaad.

Wegimaawid imaa gikinoo’amaadiiwigamigong Brian Stefanich wiindamaage mii keyaa gikendaagwak manaaji’ind anishinaabe.

“Nawaj da-gikendaasowag gakina gikinoo’amaaganag. Manaaji’aawag gakina, miinawaa apiitendaagoziwag ongow anishinaabeg gikinoo’amaadiiwigamigong,’’ Stefanich ogii-wiindamawaan Associated Press. Gikinoo’amaadiiwinan ji-gikendaagwak inwewin miinawaa gaa-izhiwebak mewinzha daa-odaapinigaadewan miinawaa endaso-giizhig oshki-ikidowin izhi-nandagikendaagwad.

Nawaj izhi-gikendaagwad owidi, ikido Noemi Aylesworth, debendang The Cabin Coffeehouse & Café ezhinikaadeg, mii wiinitam gaa-waabanda’iwed ojibwemowin oodenaang.

Ba-mawadishiwejig maamakaadendamoog

Wiinawaa dash ba-mawadishiwejig, “Maamakaadendamoog,’’ ikido. Gagwedwewag ji-mamoowaad iniw mazina’igaansan waabanda’igaadeg anishinaabemowin imaa adoopowining.

(Ominwendaanaawaan “zagime,’’ gemaa “zagimekaa,’’ ikido.)

Gaawiin eta obabaamendanziin zhooniyaakewin a’aw Aylesworth.

“Nimanaaji’aag anishinaabeg miinawaa odinwewiniwaa,’’ ikido, misawendang ji-bimaadiziiwinagak yo’ow inwewin ginwenzh gaa-aabadak owidi jibwaa-bi-dagoshinowaad ingiw meyagwejig.

Meuers, 67, mii o’ow gaa-onwaachiged.

Gii-tanakii Robbinsdale ishkweyang, miinawaa agongoonsiwi, minisinaabewi, miinawaa wemitigoozhiwi, Meuers ogii-wii-kikendaan anishinaabe-inwewinan gii-kogiid iwidi Hawaii ezhinikaadeg. 

 “Mii iniw ikidowinan miinawaa izhichigewinan gii-tagonigaade nimbimaadiziwining” iwidi Gichi-minising gii-ikido.

Aaniin dash ge-onji-aabadak ojibwemowin miziwe go, Meuers gii-naanaagadawendang, ginwenzh endazhiikang ogimaawiwin? 

Miigwechiwi’aawag gekendaasojig John D. Nichols iwidi Gakaabikaang Gabe-gikendaasoowigamigong miinawaa Anton Treuer, Bemijigamaag Gabe-gikendaasoowigamigong gaa-ozhibii’ang niibowa mazina’iganan nawaj da-gikendaagwak anishinaabemowin miinawaa naadamaaged apane.

Everything You Wanted to Know About IndiansMeuers izhi-wiindamaage nawaj gikendaagwak onow ikidowinan, mii keyaa nisidotaagwak maakawaadak. Inashke, “gichi-aya’aa,” mii keyaa nisidotawind nawaj epiitizid. Ikwe nawaj epiitizid, “mindimooye,” mii wa’aw maawandooniged.

This article was translated into Ojibwe by Anton Treuer, professor of Ojibwe at Bemidji State University and author of many books on Indian culture, language and history, including "Everything You Wanted to Know About Indians But Were Afraid to Ask." 

Get MinnPost's top stories in your inbox

Related Tags:

About the Author: